Projektledelse


Et projekt er en tidsafgrænset udviklingsopgave af en vis volumen som følger en mere eller mindre forudsigelig og risikofyldt rute for at sejle i havn med resultat og udbytte. Projektarbejdsformen kredser om systematik, effektive redskaber og sund fornuft, som lægges ned over en opgaveløsning, som er mindre forudsigelig end det vi kender fra den daglige drift.


Med modeller som målhierarkiet, interessent- og risikoanalysen, estimeringsteknikker, milepælsplanlægning og evne til at facilitere workshops og møder med projektgruppen bliver projektlederen kompetent – og succesfulde projekter er i syne.

Redskaberne kan læres af alle og har generisk karakter, hvilket betyder at de kan applikeres i forskellige brancher og projekttyper. Hvis virksomheden har interne projekthåndbøger, projektmodeller og særlige skabeloner og templates relateres undervisning og træning til disse.

Tine Hessner er certificeret i PRINCE2® Foundation og har arbejdet professionelt med projektledelse siden 2002 i både offentlige og private virksomheder.

Endvidere underviser Tine hvert år på Diplomuddannelsen i projektledelse for DTU/ DJØF (fysisk) samt den offentlige Projektlederuddannelse hos Komponent (Online).

Ydelser

Inspiration for beslutningstagere og styregrupper:

Træning af projektledere
og -medarbejdere

1 dags basisIntroduktion til projekter, målforventning, interessenter, risici og planlægning

5 x 1/2 dag – styrings- og ledelsesredskaber samt træning i egne projekter

  • Grundlæggende projektforståelse
  • Målhierarki og fastlæggelse af leverancer
  • Interessenter, risiko, roller og organisering
  • Milepælsplaner og estimering
  • Kommunikation og evaluering
Forløb kan afholdes internt i egen virksomhed eller på eksterne lokationer. Afsluttes med certifikat.

1:1 sparring med projektledere

Projektledelse kan være ensomt.

Som projektleder involveres man i forhold og relationer der går på tværs i egen organisation, med anderledes beslutnings- og referenceveje end i den daglige basisorganisation. Måske er man tæt på fortrolige rum, og måske skal man agere i magt- og konfliktfyldte rum med interessemodsætninger. 

Fortrolig sparring eller coaching er med til at udvikle projektlederen og projektet.

Netværk for projektledere

Facilitering af netværk for projektledere internt i egen organisation.

Med inspirationsoplæg og sikring af fortrolig sparring projektlederne imellem styrkes jeres projektledelseskompetencer – både for den enkelt projektleder og for organisationen.

Kontakt for tilbud og referencer.

Projektkompetenceforløbet med Tine, gav mig alle de nødvendige værktøjer jeg havde brug for til at kunne lede de kundeprojekter jeg til dagligt sidder med. Lige fra planlægning, opfølgning og udførelse af projekterne.

Michael

CRM Consultant